همیشه بین من وتو خط فاصله ای هست-

میترسم کسی پیداشودو......یک مساوی=

....دیگر تمام است....آنچه میماند دل تنهای من است

نگذار این معادله جوابش من باشم!