یک روز ایمان بیاور بسادگی ام

یک عمر گنجشک میبینی.....

یک عمرشمعدانی.....

کافیست به آیه ام نگاه کنی.......

ش.ز@