من احساساتم را سر راه میگذارم....

تا برای بزرگ کردن آنها بین آدم ها زجر نکشم...

من باید با عروسک هایم آشتی کنم....