مسیح را کسی به صلیب نکشید...

گرچه زجر وعذاب وجدانش را کسی برد که حداقل در خروسخوان سوم خیانت کرد....

من به که دلخوش کنم که هر غروب.............. شام نخورده مصلوبم