توهیتلیری بودی که آمده بودی تا دنیای مرا فتح کنی

اما سرمای روسی چشم هایم.....زمینگیرت کرد...

گرچه استالینگراد سوخت اما......من اسیرانم را نمیسوزانم.......

حالا خودت را بکشی یانه.....من آزادت خواهم کرد