گاوها فلسفه بلدند

اما فیلسوف نیستند

کار انها ما کردن من,تو,او-و دیگران است

سطر اول پرچ میبینندم را که جنون بچگانه ای در چشمهایشان برق میزند

واصلا یادشان نمی اید که چندین و چندبار در سطر سبزش چریده اند

گاوها شاخشان را درست وسط پرچم جا میگذارند...