حال که هستم سنگ بر دلم میزنید....

وقتی که رفتم سنگ برسنگم میزنید.....

دلم برای دستهایتان میسوزد که همدم سنگ اند