حرفی برای گفتن ندارم......

آنوقت شماها از من شعر میخواهید؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!