امسال من و حاجی فیروز همدردیم.......

گرچه او میخواند ....اما یاد تو غمی به صدایم می افزاید ....

که تمام شعر هایم سکوت و....تمام حرف هایم سیاه میشوند.....

.........................................................................................

امیدوارم سال خوبی داشته باشین.........دیگه هرچقد از سایه خواستم وبم رو آپ کنه

لوس کرد خودشو منم مجبور شدم اینو ینویسم .....پوزش بخاطر این نوشته.......