صاف رفتم سر اصل مطلب

تو را دوست داشتم.....

 اما تو این پا و آن پا کردی....دور زمین چرخیدی و

.......گفتی نه.....

من خسته نیستم...فاصله من و دلم به اندازه یک سوال است....

تو خسته نمیشوی که به اندازه پنج قره از دلت فاصله داری؟