تقدیم به بهاری ترینم:سایه

سرمای سرخ ...نگاه بی حواس توست...

آنجا که یخ و آتش در امتداد جبر به هم میرسند....

ودستی خالی از هوای من سوی تو باز میشود....

فصل بعدی اش را گرفتن یا پس زدن تو تعیین میکند......