بام خدا

 

دیشب اندازه  تمام دنیا سفر کردم

من بقدر پرش از بام خدا خطر کردم

ففنوس غم داشت گم میشدو می رفت

نمیدانم چرا بازهم او را خبر کردم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

/ 0 نظر / 26 بازدید